Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Про кафедру

фото кафедри  

Кафедра комп’ютерних наук і математики (КНіМ) – потужний навчально-науковий структурний підрозділ Факультету інформаційних технологій та управління, є випусковою для здобувачів вищої освіти з галузей знань 12 «Інформаційні технології» та 11 «Математика та статистика» за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 111 «Математика», відповідно, для набуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів. Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво досліджень аспірантів 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

 

Історія кафедри

Кафедра у нинішньому форматі є результатом еволюційної трансформації «батьківської» кафедри інформатики, яка була утворена в грудні 2003 р. як структурний підрозділ Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.

 Зусиллями професорсько-викладацького складу кафедри в 2004-2005 рр. здійснено програмно-методичне забезпечення і перше ліцензування спеціальності «Інформатика» галузі знань «Прикладна математика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст», перший набір студентів, організація і проведення навчального процесу. Далі – ліцензування спеціальностей «Інформатика» та «Соціальна інформатика» галузі знань «Системні науки та кібернетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр», акредитація зазначених спеціальностей, набори та випуски фахівців з інформатики та соціальної інформатики.

На початок 2008-2009 н.р. суттєво збільшилась кількість інформатичних і математичних дисциплін на інших спеціальностях Університету, що викликало потребу розділити кафедру на дві: інформатики та інформаційних технологій і математичних дисциплін. Згодом було проліцензовано спеціальність «Математика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр». Відповідно до вимог щодо оптимізації та інтеграції освіти із досягненнями сучасної науки в 2015 р. рішенням Вченої ради Університету кафедри об’єднано в одну із назвою «Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін», а з вересня 2018 кафедра змінила назву на «Кафедра комп’ютерних наук і математики».

 

Сучасність

В штаті кафедри працюють: член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 3 доктори наук, професори, 16 кандидатів технічних, фізико-математичних і педагогічних наук, доценти, старші викладачі та викладачі, запрошуються до співпраці провідні фахівці з відповідних дисциплін із Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного Університету біоресурсів і природокористування України, Науково-дослідних інститутів Національної академії наук України.

 

В нинішньому складі кафедра забезпечує підготовку :
бакалаврів зі спеціальностей «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Інформатика») та «Математика» (освітня програма «Математика»);
магістрів зі спеціальностей «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Інформаційно-аналітичні системи») та «Математика» (освітня програма «Математичне моделювання»).

 

Також педагоги кафедри викладають інформатичні та математичні дисципліни для інших спеціальностей: «Кібербезпека» «Фінанси, банківська справа та страхування», «Економіка», «Міжнародна інформація», «Менеджмент», «Правознавство», «Психологія», «Соціальна робота», «Філологія», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» та ін.

Серед програмних результатів навчання особливо звертається увага на такі, що зумовлені сучасними викликами ринку праці, а саме – отримання випускниками актуальних фундаментальних знань та розумінь в інформатиці і математиці, таких як прикладна математика, математичне моделювання, теорія систем і системний аналіз, методологія і методи наукових досліджень, бізнес-математика, робототехніка, 3D моделювання, прикладне програмування, сучасні ІКТ в освіті.

Навчальні заняття проводяться в спеціалізованих комп’ютерних класах та лабораторіях, які оснащені комп’ютерами, комплексами мультимедійної апаратури, сучасними мережевим обладнанням та мікропроцесорними системами (Arduino, RaspberryPi, Galileo, FormulaFlowcode, Cisco), 3D-принтером і сканером. Всі робочі місця в комп’ютерних класах під’єднано до мережі Internet.

Важливим аспектом діяльності кафедри є залучення студентів до наукової роботи. Студенти - активні учасники наукових гуртків, беруть участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах як університетського, так і Всеукраїнського рівнів, посідаючи при цьому призові і почесні місця.

В рамках реалізації Університетом за підтримки Київської міської державної адміністрації Соціального проекту «З Києвом і для Києва» студенти і викладачі кафедри проводять з мешканцями столиці майстер-класи з комп’ютерної грамотності та ефективної роботи з ПК, заняття з інформаційних технологій, надають освітні та консультаційні послуги з інформатики. Також викладачі кафедри долучаються до проведення занять з математики по підготовці до ЗНО школярів Києва.